500 บาท 
(PDF Download + เสียงฟังผ่านเว็ป)

หนังสือ 200 Jazz Licks (PDF Download+เสียงฟังผ่านเว็ป)

ประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการอิมโพรไวส์และนำไปสร้างงานดนตรีอื่นๆ เนื้อหาประกอบไปด้วย
84 Licks of Major & Minor Mode
24 Licks of Harmonic Minor Mode
48 Licks of Melodic Minor Mode
20 Licks of Other Scale & Triad
24 Licks of Exotic Scale

” Licks ในทางดนตรี คือ ตัวอย่างประโยคดนตรีสั้นๆ ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างประโยคอื่นๆ ทำให้ผู้เล่นจะสามารถคิดประโยคต่อไปเองได้ การฝึก Licks จะมีประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อเราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าใน Licks นั้นมีโน้ตตัวที่เท่าไหร่บ้างเมื่อเปรียบเทียบกับทางเดินคอร์ดนั้นๆ และสามารถรับรู้อารมณ์ของตัวโน้ตแต่ละตัวด้วย
การที่จะสามารถรู้ว่าโน้ตแต่ละตัวใน Licks นั้นประกอบไปด้วยตัวอะไร และสามารถอ้างอิงทฤษฎีใดได้บ้าง เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Mode และ Scale ต่างๆ ด้วย ซึ่งจะได้อธิบายในหนังสือเล่มนี้ในช่วงเริ่มต้น”

ตัวอย่างหนังสือ