850 บาท รวม ems

หนังสือ Guitar Practice Concept – Book2 พร้อมวิดีโอประกอบหนังสือผ่าน Youtube

– จุดประสงค์หลัก : เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกกีตาร์ เรียนรู้และสร้างสรรค์งานดนตรีในระดับกลางถึงระดับสูง
– ประโยชน์ที่จะได้รับ : สามารถเข้าใจและสร้างสรรค์งานดนตรีในระดับกลางถึงระดับสูงได้

เนื้อหา
ทบทวนเนื้อหาเล่ม 1 
Charpter1 : Chord & Tension Practice
Charpter2 : Chord & Melody Relation
Charpter3 : Inversion Chord 
Charpter4 : Music Styles
Charpter5 : Licks for Styles Guide
Charpter6 : Transcribe Method
Charpter7 : Song Re-Arrange Guide
Charpter8 : Song Compose Guide
Charpter9 : Improvise Method